Tietosuojakäytäntö


Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste. Seloste on päivitetty ja päivityksestä on tiedotettu 24.5.2018. Uusi versio tulee voimaan 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä:
Vossi Group Oy
Osuusmyllynkatu 3,
33700 Tampere
puh. 010 8200 500

Rekisterin nimi:
Vossi Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Käsittelyn tarkoituksena on asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, asiakkaan ja Vossi Group Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen kuten myynti, asiakastuki, laskutus ja asiakastapahtumien varmentaminen sekä rekisterinpitäjän toimintojen kehittäminen ja analysointi, asiakasviestintä, profilointi, palveluiden toteuttaminen ja personointi, markkinointi ja mainonta (mukaan lukien näiden kohdentaminen) sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille, väärinkäytösten ehkäisy ja tutkiminen sekä liiketoiminnan tutkimustoiminta, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia, rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Perustiedot, kuten:
–        Etu- ja sukunimet
–        Työnantajan nimi- ja yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
–        Titteli

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:
–        Yhteystietoihin liittyvät tiedot (Yritys, Y-tunnus, työntekijöiden nimet ja yhteystiedot)
–        Tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot ja ostoprosessin eri vaiheet ja tapahtumat
–        Maksuprosessiin liittyvät tiedot
–        Maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
–        Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

Yritystiedot, kuten:
–        Yritys
–        Asema työpaikalla
–        Tehtäväalue yrityksessä
–        Yrityksen toimiala
–        Yrityksen katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
–        Puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön
–        Työsähköpostiosoite
–        Yrityksen entiset työntekijät

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden Asiakkaalta itseltään puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä. Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, joissa rekisteröityneestä on tietoja saatavilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, postin osoitetietojärjestelmä, luottotietorekisteristä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Tietojen luovutukset ja siirrot:
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Rekisteröidyn suostumuksella tämän Palveluun tallentamat hakukriteerit, tiettyihin kohteisiin liittyvät yhteydenottopyynnöt ja yhteystiedot voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille kuten rekisteröityä kiinnostavien kohteiden välittäjille. Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti myös yhteistyöpankeille / rahoitusyhtiöille, kun rekisteröity pyytää rahoitustarjouksen. Tämän lisäksi yhteistyökumppaneille voidaan luovuttaa rekisteröidyn nimi-, sähköpostiosoite- ja kohteen tietoja. Rekisterinpitäjä voi antaa rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietojen säilytysaika
Palveluntarjoajalla on oikeus ylläpitää asiakkuutta ja käsitellä Asiakkaan henkilötietoja vähintään niin kauan kuin osapuolten välillä vallitsee asiallinen yhteys, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Rekisterinpitäjä voi antaa rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

Tietoja voidaan käsitellä asiakkuuden päätyttyäkin markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan lain edellyttämässä, kohtuullisessa ajassa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä mielipide- ja markkinatutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Jaa sivu:
Ota yhteyttä

 

MYYNTI
010 8200 500

Tarjouspyyntö

HUOLTO
010 8200 530

Huoltotilaus

VARAOSAT
010 8200 540

Varaosatilaus